“ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบ timeline ของผู้ป่วย ตามที่สาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ (ที่ท่านเข้าไปเกี่ยวข้อง) รายงาน”