ปฏิบัติอย่างไรให้ถูกวิธี เมื่อใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช