การเลือกซื้อผ้าไทย

Thai Fabrics

การตรวจสอบคุณภาพ และการคัดเลือกผ้าไหม
เนื่องจากผ้าไหมเป็นหัตถกรรมซึ่งเกิดจากผลผลิตจากธรรมชาติทั้งวัตถุดิบและกระบวนการในการทอก่อนจะมาเป็นผ้าไหมหนึ่งผืนผ้าไหมแต่ละผืนจะมีความเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวอันเนื่องมาจากผู้ทอการออกแบบในแต่ละภูมิภาคจะแตกต่างกัน รวมทั้งวัตถุดิบหลักสำคัญอันได้แก่เส้นไหม ชนิดเรียบ,หยาบหรือมีขี้ไหม ล้วนเป็นส่วนสำคัญในเอกลักษณ์ของผ้าไทยเพราะฉะนั้นงานหัตถกรรมของผ้าไหมไทยจึงไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบและวัดคุณค่ามาตรฐานเหมือนดังเช่น
ผ้าชนิดอื่นที่เป็นงานอุตสาหกรรมและผลิตเพื่อจำนวนมากได้ การตรวจสอบและคัดเลือกจึงมีความแตกต่างกัน

1.ความสม่ำเสมอของสี
เราต้องตรวจดูความเรียบร้อยของสีทั้งผืน ให้มีสีที่สม่ำเสมอเป็นที่รับได้ ในกรณีที่เป็นลายริ้วอย่างสม่ำเสมอดูแปลกและเป็นเอกลักษณอย่างนี้จะเป็นที่นิยมส่วนในกรณีที่สีต่างกันอย่างชัดเจนเช่นซีกหนึ่งสีฟ้าส่วนอีกซีกหนึ่งสีต่างออกไปในกรณีนี้จะไม่ผ่านการคัดเลือก ต้องคัดทิ้งออกไปสาเหตุที่ทำให้สีไม่สม่ำเสมอส่วนใหญ่เกิดจากเส้นไหมที่นำมาทอมีการอุ้มสีไม่เสมอกัน ผู้ทอจึงต้องมีความชำนาญอย่างมากในการเลือกเส้นไหมและกระบวนการในการย้อมสีต้องพิถีพิถัน เพราะเส้นไหมดิบจะไม่สามารถมองเห็นความแตกต่างได้ชัดนักต่อให้ผ่านการฟอกย้อมสีแล้วก็อาจจะเห็นได้ไม่ชัด จึงเป็นเรื่องของภูมิความรู้หรือความชำนาญเฉพาะด้านของผู้ทอแต่ละคนในการคัดเลือกวัตถุดิบ และดำเนินกระบวนการต่างๆด้วยความพิถีพิถันและรอบคอบ

2.ความสม่ำเสมอของลาย
ในเรื่องของลายต้องใช้ความละเอียดในการคัดเลือกเพิ่มขึ้นและนานๆ จะมีมาซักครั้งหนึ่ง คือเรื่องขนาดของลายที่ใหญ่เล็กไม่เสมอกัน ที่มองเห็นอย่างชัดเจนและไม่ได้ถูกออกแบบไว้ก่อนคือมีเพียงบางจุดที่ใหญ่หรือเล็กในกรณีนี้จะไม่ผ่านการคัดเลือก ต้องคัดทิ้งออกไป แต่ในกรณีที่ลายนั้น ๆ มีการออกแบบมาก่อนเป็นลายดั้งเดิม และมีความสม่ำเสมอของลาย ใหญ่เล็กอย่างสวยงาม ในกรณีนี้เป็นที่ยอมรับได้ เพราะเป็นลายที่มีเอกลักษณ์และต้องใช้ทักษะในการทอและออกแบบสูงสาเหตที่ทำให้ลายไม่สม่ำเสมอ เกิดจากความบกพร่องในกระบวนการทอ ทำให้ลายไม่ต่อเนื่องเช่น เส้นไหมขาดทำให้เกิดการเลื่อนของลายที่มัดย้อมไว้แล้ว

3.เนื้อผ้า
เนื้อผ้าที่จะผ่านการคัดเลือกต้องมีเนื้อแน่นพอสมควรไม่บางหรือหลวมจนเกินไปผ้าไหมจะมีเนื้อผ้าทั้งแบบเรียบและแบบหยาบ ในแบบเรียบอาจจะมีขี้ไหมอยู่บ้าง ซึ่งเป็นที่รับได้ ส่วนในแบบหยาบจะมีขี้ไหมอยู่ตลอดทั้งผืน ซึ่งทอจากเส้นไหมบ้านที่มีลักษณะตะปุ่มตะป่ำไม่เรียบ ในปัจจุบันนี้เป็นที่ต้องการของตลาดค่อนข้างสูง และหายากในปัจจุบันสาเหตุที่เนื้อผ้าหลวม เกิดจากฟันฟืมห่างเพราะเก่าแล้ว หรือผู้ทอทอได้ไม่แน่น

ที่มา : https://www.pidathaicostumes.com/สาระน่ารู้/page/6/