วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อหารือประเด็นประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร