วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมต้อนรับเลขานุการใหม่ นางอมรทิพย์  ภิรมย์บูรณ์ และแสดงความยินดีกับนายทวีพงศ์  สุวรรณโร ที่ย้ายไปเป็นผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย