วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 การประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 7/2561