สำนักงานเลขานุการกรม ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณสำหรับบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อใช้เป็นแนวทางและองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานสารบรรณ