เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและกำกับดูแลการดำเนินงานตามสัญญาเช่าอาคารโรงงานและอุปกรณ์โรงงาน ศูนย์พัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผักผลไม้เพื่อการส่งออก กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/3 – 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร