วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสื่อสารและอาคารสถานที่ ได้ดำเนินการเปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ