คณะผู้บริหาร เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติในเวลา 08.00 น. ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ทำนอง สิงคลาวานิช กรมส่งเสริมการเกษตร เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 (ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์)