นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมมอบของที่ระลึกให้กับนางเพ็ญศรี ภิริสมบูรณ์ เลขานุการกรม เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2565