สำนักงานเลขานุการกรม โดยกลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ จัดการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 8/2565 โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธาน ณ ห้องประชุม 7 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์