วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2565 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้กรมส่งเสริมการเกษตรอัญเชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้บริหาร ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร และประชาชนเข้าร่วมงาน โอกาสนี้ได้มอบเงินบำรุงโรงเรียน จำนวน 2 ทุน ให้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีอุบลรัตนาราม และโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ทุนละ 10,000 บาท โดยยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2565 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 3,662,271.75 บาท