สำนักงานเลขานุการกรมเข้าร่วมประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่างกรอบบันทึกข้อตกลง ตัวชี้วัด น้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนน และค่าเป้าหมาย ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร
CR:ภาพกลุ่มโสตทัศนูปกรณ์