สำนักงานเลขานุการกรมเข้าร่วมประชุมการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร (Internet & Intranet) ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมเกษตร เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบผลการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตรและเว็บไซต์อินทราเน็ตกรมส่งเสริมการเกษตร และพิจารณาสิทธิในการบริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ของแต่ละกอง/สำนัก เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
CR : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์