นางสาวจุฬาลักษณ์ มลิวัลย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ ให้คำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของกลุ่มวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ในเรื่องของการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ณ ห้องกลุ่มนิติการ ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566