สำนักงานเลขานุการกรม จัดประชุมคลินิกระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Clinic e-signature) ให้กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร