การประชุมฝ่ายสารบรรณ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายอภิรักษ์ หลักชัยกุล เลขานุการกรม เป็นประธาน และมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารบรรณเข้าร่วมการประชุม เพื่อสร้างความความรู้ความเข้าใจในงานสารบรรณ เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร