กลุ่มนิติการ สำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายอาสาสมัครเกษตร ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาการกำหนดแผน/ผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ให้ปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วนตามบทบาทหน้าที่ที่ได้ระบุไว้ รวมถึงเกิดการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงและสหกรณ์ และพิจารณาการแต่งตั้งบุคคลเป็นที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายอาสาสมัครเกษตร ณ ห้องประชุม 134-135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566