ตัวแทนจากสำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อการเป็นพี่เลี้ยงที่ดี (To be DOAE Good Mentor) ครั้งที่ 1 โดยมีนางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ระหว่างวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร
ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
ข่าว: กลุ่มฝึกอบรม