กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมการประชุมการประชุมคณะทำงานส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตรครั้งที่ 1/2566 โดยมีนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุม ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร