นางสาวจุฬาลักษณ์ มลิวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ และคณะ ให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดกับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 3 เพื่อเป็นแนวทางและนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องถ่ายทอดออนไลน์ ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566