กรมส่งเสริมการเกษตร โดย กลุ่มนิติการ สำนักงานเลขานุการกรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมหารือกับนายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานติดตามเร่งรัดหนี้สินของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้คำแนะนำแนวทางการเร่งรัดติดตามการชำระหนี้ลูกหนี้กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร รวมถึงการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566