ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ดูแลรักษา ความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ดังนี้
1. ตรวจสอบและทำบันทึกจำนวนรถยนต์ของหน่วยงานก่อนและหลังช่วงเทศกาล
2. ตรวจสอบสภาพรถยนต์ เช่น ระบบไฟฟ้า  แบตเตอรี่ ระบบเซ็นทัลล๊อค
3. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ให้มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน
4. ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานทุกชนิด
5. ปิดสวิทช์ระบบแสงสว่าง ปิดเบรกเกอร์สวิทช์เครื่องปรับอากาศทุกเครื่อง
6. สำหรับเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่มีความจำเป็นต้องเปิดใช้งานตลอดเวลาให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า อุปกรณ์สำรองไฟ หากพบการชำรุดหรือมีความผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไข ให้ใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว
7. ให้หน่วยงานพิจารณามาตรการอื่น ๆ ที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและมีความปลอดภัย