เลขานุการกรม เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 5/2566 โดยมีนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ สาระสำคัญของการประชุมเพื่อพิจารณาประเด็น การสัมมนา Year End Conference การขับเคลื่อน Digital DOAE ในงานขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ความก้าวหน้าการวาดผังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร การปิดโครงการประกัยรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/2566 รอบที่ 1 โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดดารและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/2566 การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาและกรรมการผู้ทรงคุณในคณะกรรมการนโยบายอาสาสมัครเกษตร ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ผลการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร การขอรับทุนวิจัยและทุนวิจัยที่พร้อมขยายผล ความก้าวหน้าโครงการ e-Signature และประเด็นอื่นๆ เพื่อพิจารณาร่วมกัน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 7 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์