กรมส่งเสริมการเกษตร โดย สำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องพระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี ซึ่งจัดโดยกรมการศานา เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสานโบราณราชประเพณีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านศาสนูปถัมภ์และศาสนพิธี ให้แก่ผู้ขอรับผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น ๓ โรงแรมเอสดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566