เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ และหารือแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดหนองแวง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.