วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการส่งเสริมตลาดเกษตรกรออนไลน์ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินงานเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com โดยสรุปผลยอดขายสะสมตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2563 ถึง 15 พฤศจิกายน 2566 รวมมูลค่า 953,991,494 บาท สรุปผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดทำ Facebook Fanpage ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com และร่วมหารือแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ฯ ในรูปแบบใหม่ และเน้นการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของแต่ละจังหวัดให้มากขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายสินค้า ยกระดับสินค้า พัฒนาและเพิ่มมูลค่าสูงให้กับสินค้า ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์