วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 4/2566 เพื่อรับทราบผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 และเพื่อพิจารณา (ร่าง) มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน และเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกาศใช้ ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร