เลขานุการกรม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการด้านกีฬากรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อพิจารณาคำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 1/2567 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการด้านกีฬากรมส่งเสริมการเกษตร และขออนุมัติใช้เงินของชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์และนราธิวาส พร้อมชี้แจงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ”ทุ่งบางเขน ครั้งที่ 1” เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร (ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์)