เลขานุการกรม เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมฯ ร่วมกับนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านส่งเสริมการผลิต นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร และผู้อำนวยการกอง/สำนัก โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมและเตรียมการชี้แจงแนวทางการเสนอขอปรับโครงสร้างกรมส่งเสริมการเกษตร ก่อนการประชุม 3 ฝ่าย ครั้งที่ 2 (กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 กรุงเทพ ฯ