หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ ประชุมซักซ้อมร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่ 4 พ.ค.2562  ณ ห้องประชุมรับรองภูมิภาค ในวันที่ 3 พ.ค. 2562 เวลา 10.00 น.