วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ได้ร่วมประชุมร่วมกับนายพินิจ เจริญเร็ว เกษตรจังหวัดราชบุรี เพื่อเตรียมสถานที่จัดงานกฐินพระราชทานประจำปี 2562 ณ วัดบัวงาม พระอารามหลวง ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี