พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล

พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม

คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล

ที่มา : https://phralan.in.th/coronation/hilightdetail.php?id=728