วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรและ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเข้ารับการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 

ภาพ : เชิดศักดิ์ วังทอง l อัษฏาวุฒิ ทรัพย์เฉลิม l พัลลภ ธานี

ตัดต่อ : เชิดศักดิ์ วังทอง