อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศเจตนารมย์ “สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

 

 

 

 

 

 

 

 


 

เลขานุการกรม ประกาศเจตนารมย์ “สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”