แนวทางการนำรหัสสีไปใช้กับสิ่งก่อสร้างและสื่ออื่น ๆ กำหนดให้ใช้

สีหลัก สีเขียวเข้มและสีเขียวอ่อน รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

สีรอง สีส้ม ให้ใช้ไม่เกินร้อยละ 20

 

ตัวอย่างอาคารที่ใกล้เคียงกับรหัสสี

 

 

 

 

 

 


ตัวอย่างรถราชการสีขาว