วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ เลขานุการกรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

ภาพ/ข่าว : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์