1. คำถาม : จำเป็นหรือไม่ที่ต้องใช้โลโก้ DOAE ประยุกต์

คำตอบ : เป็นการขอความร่วมมือในการเป็นอัตลักษณ์ของกรมส่งเสริมการเกษตร 


2. คำถาม : ตัวอย่างของการใช้โลโก้ DOAE ประยุกต์

คำตอบ : สามารถเลือกนำไปใช้ได้ทั้ง 2 แบบตามความเหมาะสม

ตัวอย่างโลโก้ DOAE ประยุกต์ แบบไม่มีพื้นหลัง

 

ตัวอย่างโลโก้ DOAE ประยุกต์ แบบมีพื้นหลัง

 


3. คำถาม : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ช่องทางใด

คำตอบ : ติดต่อที่เฟซบุ๊ก ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร https://www.facebook.com/esc.agri.ext/