วันพุธที่ 10 กรกฏาคม 2562 เวลา 9.30 – 12.00 น. กองคลังได้จัดโครงการคลินิกกองคลังเคลื่อนที่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของสำนักงานเลขานุการกรม ณ อาคาร 1 ห้องประชุม 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร