ขอเชิญบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมอบรมความรู้ เรื่อง การป้องกันและฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย
ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๗ ชั้น ๕ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตร
และฝึกปฏิบัติ บริเวณอาคาร ๑ และอาคาร ๓ กรมส่งเสริมการเกษตร