ผลงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่