การฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมการเกษตร

ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2562

ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

 

  • หัวข้อ PR in digital world , Effective PR writing  โดย อ.วาทิต  ประสมทรัพย์ (วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์)
  • หัวข้อ การถ่ายภาพข่าวให้ถูกใจนักข่าว โดย อ.ธีรพงศ์  ต๋าอ่อน (ช่างภาพมืออาชีพแถวหน้าของเมืองไทย)
  • หัวข้อ การบริหารการสื่อสารขององค์กร โดย สำนักงานเลขานุการกรม
  • หัวข้อ การปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • หัวข้อ สื่อส่งเสริมการเกษตร โดย สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตัวอย่างผลงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม