วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสถานีดับเพลิงบางเขน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร จัดอบรมความรู้ เรื่อง การป้องกันและฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย ณ ห้องประชุม ๗ ชั้น ๕ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตร และฝึกปฏิบัติ บริเวณอาคาร ๑ และอาคาร ๓ กรมส่งเสริมการเกษตร