วันที่ 23  มกราคม 2563 นางอมรทิพย์  ภิรมย์บูรณ์ เลขานุการกรม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดีกับ นางปาลลิน พวงมี ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร