รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น ลุยงาน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ แนะปรับภารกิจ เข้าถึงเกษตรกร

เมื่อวันที่  3 กุมภาพันธ์ 2563 นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ จ. ขอนแก่น พร้อม นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล เยี่ยมชม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ขอนแก่น พร้อมแนะปรับบทบาททำงานให้ตรงกับภารกิจมากขึ้น เน้นความวิชาการเฉพาะ วางเป้าพัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าที่ของศูนย์ ให้มากขึ้น พร้อมให้เกิดการยอมรับมากขึ้น

สำหรับภารกิจของศูนย์ฯ
1. จัดทำแปลงเรียนรู้ โดยคำนึงถึงความต้องการของชุมชน และพื้นที่ความรับผิดชอบ 6 จังหวัด เป็นหลัก
2. เน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร อย่างเป็นระบบ
3. สนับสนุนและให้บริการสำนักงานเกษตรจังหวัดต่างๆ
 สำหรับ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการอารักขาพืช จ.ขอนแก่น
1. เน้นให้บุคลากรเน้นความวิชาการให้มากขึ้น
2. เพิ่มความสามารถในการสร้างการรับรู้ เปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการให้มากขึ้น ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ
3. เพิ่มความสามารถประสานสำนักงานเกษตรจังหวัด ในการควบคุมศัตรูพืช
4. ประสาน กับ สถาบันการศึกษาต่างๆ ในการหานวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการนำมาเรียนรู้และถ่ายทอดให้กับเกษตรกร อย่างเป็นระบบ

พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด