แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

แผนปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.