วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดงานวันเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง และรณรงค์เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติในแปลงโดยนำเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง เพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต
นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า มันสำปะหลัง เป็นพืชอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูง ทั้งใช้เพื่อเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอในการผลิตผ้า อุตสาหกรรมไม้อัด อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมผลิตเอทานอลทดแทนการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิง เป็นต้น และมันสำปะหลังเป็นพืชหัวที่ปลูกง่าย ทนแล้ง เจริญเติบโตได้ดีในทุกสภาพพื้นที่ โดยเฉพาะในหลายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นแหล่งปลูกมันสำปะหลังแหล่งใหญ่ของประเทศ

กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินงานส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังภายใต้นโยบายตลาดนำการผลิต โดยสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังมีการรวมกลุ่มในรูปแบบแปลงใหญ่ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงด้านการผลิตและการตลาด ซึ่งจังหวัดชัยภูมิได้มีการดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงการซื้อขายผลผลิตหัวมันสดคุณภาพระหว่างกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่และเอกชนผู้รับซื้อหัวมันสำปะหลัง ดังนั้นเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังจึงต้องให้ความสำคัญในการเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตและนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และพัฒนาคุณภาพให้หัวมันสดมีแป้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า การจัดงานวันเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง และรณรงค์เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง ณ แปลงเกษตรกร ตำบลกันกง อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิในวันนี้ ได้นำเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังให้แก่เกษตรกรได้เรียนรู้ จำนวน 4 ฐานเรียนรู้ พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงความรู้เฉพาะด้าน ได้แก่ 1. การเตรียมดินและการจัดการน้ำ วิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด 2. การตรวจวิเคราะห์ดินและการใช้แม่ปุ๋ยผสมใช้เอง วิทยากรจากกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ 3. พันธุ์และการจัดการแปลง วิทยากรจากสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย (ห้วยบง) และ 4. การเฝ้าระวังและป้องกันกำจัดโรคใบด่าง วิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติในแปลงโดยนำเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง เพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต