กรมส่งเสริมการเกษตรจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 โชว์สาธิตการปลูกและเพาะพันธุ์ไผ่ การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน การปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติ การแข่งขันการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าพืชผัก ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย) บ้านโคกนกทา หมู่ 1 ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 เป็นการถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปใช้ ในฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ซึ่งมุ่งหวังให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และข้อมูลในการผลิตสินค้าทางการเกษตรนำไปสู่การลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนการดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง และผ่านนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์เครือข่ายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรตามหลักแนวคิด “การถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง”

สำหรับจังหวัดชัยภูมิ มี ศพก.หลัก จำนวน 16 ศูนย์ และ ศพก.เครือข่าย จำนวน 231 ศูนย์ โดยอำเภอคอนสารเป็นเมืองที่มีการส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบยั่งยืน มีกิจกรรมการปลูกพืชหลัก ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชผัก และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยกิจกรรมภายในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 ณ ศพก.อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และหน่วยงานจากเอกชน ที่มาให้คำแนะนำและให้การบริการด้านการเกษตร และการจัดสถานีเรียนรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 5 สถานี คือ 1) สถานีการปลูกไผ่ สาธิตการปลูกและเพาะพันธุ์ไผ่ 2) สถานีการตรวจสารพิษตกค้างในผักและการผลิตผักตามมาตรฐาน GAP 3) สถานีการลดต้นทุนการผลิตข้าว 4) สถานีการตรวจและวิเคราะห์ดิน และ 5) สถานีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) ตลอดจนการจัดแสดงสินค้าทางการเกษตรจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ (young smart farmer) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และผลิตภัณฑ์ OTOP ของอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดกับเกษตรกร ต้องสร้างการรับรู้และเตือนภัยเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรให้รับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกษตรกรนำข้อมูลไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเอง ก่อให้เกิดผลผลิตมีคุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐาน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างยั่งยืน