วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ เลขานุการกรม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร